Arbetsmiljöpolicy

 

Målet med arbetsmiljöpolicyn är att eliminera de risker som finns på arbetsplatsen, vad det gäller risker för ohälsa, olycksfall, sjukdom, explosion, brand m.m.

Dessutom är det viktigt att säkerställa den personliga arbetsmiljön och trivseln för varje enskild arbetstagare.

Det är också viktigt att alla verksamma på arbetsplatsen arbetar gemensamt för att upprätthålla en god ordning och se till att arbetsmiljöarbetet efterlevs.

Riskerna ska bedömas i ett så tidigt skede som möjligt. Redan i planeringen kan många olyckor undvikas genom de val man gör beträffande arbetssätt, material och tidsåtgång.

Risker för tredje man ska också beaktas.

Alla på arbetsplatsen verksamma entreprenörföretag ska ha som policy att vara lyhörda för nya maskiner, material, skyddsutrustning som kan underlätta för arbetstagaren vad det gäller arbetsställningar, vibrationer, buller och risker.